Chceme poskytnúť „prvú pomoc“ v oblasti psychologického poradenstva, teda porozprávať sa, rozpoznať problém, zorientovať študenta, poukázať na možné riešenia alebo nasmerovať ku klinickému psychológovi alebo psychiatrovi. Väčšinou však stačí študentov so záujmom vypočuť, dokázať, že na zvládanie ťažkostí nemusia byt sami…

Všetci dobre vieme koľko neuspokojených potrieb nás ťaží, koľko protichodných motívov máme nevyriešených, koľko sociálnych konfliktov či už doma, v škole alebo v práci zažívame a koľko morálnych a celospoločenských otázok máme neujasnených. Alebo sa len jednoducho stretávame s ťažkosťami, ktoré život prináša.

To, ako to zvládame, ako sa s tým všetkým vieme vysporiadať, závisí najmä od našej vnútornej integrity a osobnostnej výbavy. Dôsledkom toho, že to nie je vždy jednoduché a že sa nám to vždy nedarí, je naša zlá nálada, nepokoj, obavy, strach, úzkosti, neurotické stavy, či depresie. Niečo z toho zažíva každý z nás.

Výnimkou nie sú ani študenti našej univerzity. Zvlášť, ak obdobie nastupujúcej dospelosti už automaticky predznamenáva množstvo úloh v profesijnej a osobnej rovine. V tomto období sa buduje sebavedomie, vlastný svetonázor a miesto pod slnkom. Je potrebné zvládať nielen nároky zo strany školy, ale aj rodičov a sociálneho prostredia. Vysokoškoláci sú vystavení veľkej študijnej záťaži, adaptačnému procesu v škole, na internáte, novým sociálnym vzťahom a väzbám. Niektorí z nich sa vyrovnávajú s partnerskými problémami, iní s nedostatkom lásky, ďalší so svojimi špecifickými potrebami, chorobami alebo inými zložitými situáciami. Toto všetko je potrebné riešiť. Ak ide o niečo, čo nie je veľmi vážne, postačí rozhovor s niekým blízkym. Ak je to zložitejšie, bežný rozhovor zväčša nezaberá. V takýchto prípadoch je vhodné zveriť sa odborníkom v oblasti psychologickej intervencie a poradenstva.

Mnohí sa nás pýtajú aké problémy riešime najčastejšie. Spektrum ťažkostí je naozaj rôznorodé. Napodiv, len zriedka ide o problémy bezprostredne spojené s učením. K najdramatickejším prípadom patrili napríklad postraumatické stresové poruchy, suicidálne myšlienky súvisiace so školou, s konkrétnymi predmetmi a konkrétnymi učiteľmi, sociálne fóbie alebo depresívne syndrómy viažuce sa na školskú zátaž a na tlaky, nepochopenie a nepodporenie zo strany rodičov. Našich študentov trápili aj problémy s láskou, obťažovaním zo strany bývalého partnera, nedostatkom sebadôvery a celý rad rozličných nešpecifických úzkostí, ktorých pôvod bol z počiatku nejasný. Prísť k nám a poradiť sa stojí vždy určitú námahu. Väčšinou to však vypovedá o vnútornej sile jednotlivca a odhodlaní sa s ťažkosťami popasovať. Chceli by sme zdôrazniť, že cieľom nášho pracoviska nie je poskytovanie psychoterapeutickej činnosti, na to sú určení ďalší špecialisti. My chceme poskytnúť „prvú pomoc“ v oblasti psychologického poradenstva, teda porozprávať sa, rozpoznať problém, zorientovať študenta, poukázať na možné riešenia alebo nasmerovať ku klinickému psychológovi alebo psychiatrovi. Väčšinou však stačí študentov so záujmom vypočuť, dokázať, že na zvládanie ťažkostí nemusia byt sami a zvoliť vhodný, napr. osvedčený, na človeka zameraný „rogerovský“ prístup. C. R. Rogers, jeden z najznámejších psychológov, uvádza, že zo všetkých prístupov sa mu najviac osvedčil prístup založený na akceptácii, empatii a autenticite. Inými slovami akceptovať druhého takého aký je, prejavovať sa vysoko empaticky a autenticky.Táto vzťahová ponuka vytvára psychologický priestor, ktorý podporuje osobnostný rast a umožňuje študentom prekonávať vnútorné rozpory.

Takže milí naši študenti, nie ste v tom sami a v prípade potreby sú vám dvere nášho pracoviska otvorené.